START

W poznańskim Starcie możemy spać spokojniej…

Projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”

Informujemy o rekrutacji do projektu „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ma on za zadanie zwiększyć dostępność do usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2024r. do 28.02.2025r.

Z usług asystenckich w projekcie korzystać mogą osoby:

  1. Pełnoletnie;
  2. legitymujące się ważnym orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  3. zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego;

Projekt skierowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

  1. poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia;
  2. wysłać na email Stowarzyszenia: start@start.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
    W terminie do 22.04.2024r. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.

Realizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników projektu na podstawie wymaganych warunków oraz stopnia potrzeb osób zgłaszających się.

Wysłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z dołączeniem do projektu i otrzymaniem usług asystencji osobistej.

O przyjęciu uczestnika do projektu informować będzie koordynator projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem email: sandra.grzelaszyk@start.org.pl

Pliki:

Asystent osoby z Niepełnosprawnością

Dziennik Realizacji Usług Asystenckich – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia do programu – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Klauzula informacyjna RODO -n Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Oświadczenia osoby asystenckiej – Asystent Osobisty z Niepełnosprawnością

Regulamin zasad i warunków uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów i Asystentów

Od teraz możemy zasypiać spokojniej i budzić się radośniej 🙂 !!!
Konkurs 2/2016 pn. „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym” Typ projektu: „Treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny” – projekty dofinansowane: Numer Wniosku: 17596, Wnioskodawca: STOWARZYSZENIE SPORTOWO-REHABILITACYJNE START POZNAŃ, Tytuł Projektu: Startujmy Razem.
Zarząd PFRON podjął decyzję w sprawie udzielenia dofinansowania organizacjom pozarządowym, na realizację w 2017 roku wniosków o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia, w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, złożonych w ramach konkursu pn. „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym”; kierunek pomocy 2: Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.
Zarząd PFRON przyznał dofinansowania na realizację kolejnych 113 wniosków (z listy rezerwowej) na łączną kwotę 45.185.836,58 zł, w tym 77 wniosków na kwotę 24.435.933,72 zł dotyczy prowadzenia rehabilitacji ciągłej w placówce i 36 wniosków na kwotę 20.749.902,86 zł dotyczy wsparcia udzielanego poza placówką oraz treningów sportowych. Udzielone dofinansowania skutkują udzieleniem wsparcia łącznie 33.599 osobom niepełnosprawnym, w tym w ramach prowadzenia rehabilitacji ciągłej w placówce – 26.215 osób oraz w ramach wsparcia poza placówką oraz treningów sportowych – 7.384 osób niepełnosprawnych.
Dofinansowanie otrzymały wnioski, które w ocenie merytorycznej uzyskały co najmniej 43 pkt (nasz projekt uzyskał 46,5 pkt).
Podsumowując powyższą decyzję, możemy stwierdzić, że od 7 kwietnia w poznańskim STARCIE możemy zasypiać spokojniej i budzić się radośniej 🙂 !!!

Więcej Aktualności