START

“OSMOZA” – START Poznań beneficjentem ERASMUS+SPORT

Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne START w Poznaniu jest jedyną polską organizacją, która po raz trzeci została wytypowana do dofinansowania przez Unię Europejską w programie ERASMUS+SPORT .

Rozwijany od 2015 roku ERASMUS+SPORT jest programem współpracy organizacji i instytucji wspierającym działania zapobiegające negatywnym zjawiskom w sporcie oraz promującym i upowszechniającym pozytywne wartości i aspekty edukacyjne związane ze sportem. Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze sportu.

W 2018 roku do Agencji EACEA zarządzającej programem Eramsus wpłynęło na konkurs ponad 509 wniosków z całej Europy, z tego 196 zostało wytypowanych do dofinansowania ( wśród nich tylko 7 projektów z Polski). Aż 119 projektów dotyczyło zadań „małych”. W naszym programie „Partnerskiej współpracy na dużą skalę” dot. priorytetów : włączania społecznego, przemocy, rasizmu i dyskryminacji znaleźliśmy się w elitarnym gronie 19 organizacji. https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/selection-results/erasmus-sport-2018_en

Nasz projekt nazywa się : „OSMOZA – innowacyjne wykorzystanie marketingu sportowego w rozwiązaniach zmniejszających wykluczenie społeczne i wyrównujących szanse osób z niepełnosprawnością”. Grant Agreement No – 2018-3457/001-001.

Osmoza to proces przenikania roztworu o niższym stężeniu do roztworu o stężeniu wyższym, co prowadzi do wyrównania stężeń obu roztworów. Idea projektu przypomina proces osmozy, ale w odniesieniu do wzajemnego przenikania się sportu osób niepełnosprawnych i sportu osób pełnosprawnych. Rezultatem projektu będzie zwiększenie integracji społecznej i równych szans dla osób niepełnosprawnych.

Tworząc i rozwijając ponadnarodową sieć 6 organizacji pozarządowych reprezentujących Bułgarię, Chorwację, Estonię, Macedonię, Łotwę i Polskę wprowadzimy do ich praktyki skuteczne i nowoczesne metody podejmowania działań dla podnoszenia świadomości w zakresie niepełnosprawności i pozytywnej roli sportu.

Innowacyjny charakter projektu polega na tym, że korzystamy z nowoczesnych rozwiązań marketingowych. Marketing sportowy będzie podstawą współpracy partnerskich organizacji pozarządowych działających dynamicznie w różnych obszarach sportu i niepełnosprawności. Marketing, wraz z metodami i doświadczeniami w zakresie włączenia społecznego, aktywizacji i podnoszenia kwalifikacji osób pracujących z osobami z niepełnosprawnością pozwoli na zwiększenie ich udziału w sporcie i zwiększy integrację społeczną i równość szans.

Jako efekty intelektualne powstanie pakiet standardowych narzędzi marketingowych gotowy do szybkiej adaptacji i wdrożenia przez każdego Partnera. Największą wartością projektu będzie swobodny dostęp do materiałów, których ani Partnerzy, ani inne organizacje nie byłyby w stanie sfinansować i skonstruować samodzielnie. Pakiet narzędzi marketingowych obejmie m.in : „Poradnik marketingowy” – transfer know how, zestaw szablonów do produkcji materiałów promocyjnych, Interaktywną platformę komunikacyjną itp.

Koordynator: Stowarzyszenie Sportowo – Rehabilitacyjne START w Poznaniu

Partnerzy:

1. Disabled Croatian Boccia Association; Zagreb, Croatia

2. Estonian Union of Sports for The Disabled (EIL); Tallinn, Estonia

3. Humanitarian Association For Help And Support of The People With Special Needs; Delcevo, FYR of Macedonia

4. Latvian Paralympic Committee; Riga, Latvia

5. Partners Kyustendil Association; Slokoshtitza, Bulgaria

Czas realizacji 2019-2022.

PROJECT :

Erasmus+ Sport: Collaborative Partnership project : “OSMOSIS Harnessing the Power of Sports Marketing as an Innovative Approach to Increase Social Inclusion and Equal Opportunities for People with Disabilities” co-funded by the Erasmus + Programme of the European Union .

Grant Agreement No – 2018-3457/001-001. Project duration: from 01.01.2019 to 31.12.2021 (36 months)

Coordinator: Sport Rehabilitation Association “START”; Poznań, Poland

Partners:

1. Disabled Croatian Boccia Association; Zagreb, Croatia

2. Estonian Union of Sports for The Disabled (EIL); Tallinn, Estonia

3. Humanitarian Association For Help And Support of The People With Special Needs;

Delcevo, FYR of Macedonia

4. Latvian Paralympic Committee; Riga, Latvia

5. Partners Kyustendil Association; Slokoshtitza, Bulgaria

Osmosis is the process in which there is movement of area of a high concentration substance to an area of lower concentration. The idea of the our project is reminiscent of the process of OSMOSIS, but with regard to the mutual interpenetration of the sport of people with disabilities (PwD) and able-bodied people. The result of the project will be increase of social inclusion and equal opportunities for PwD.

By creating and developing a transnational network of 6 NGOs representing countries (Bulgaria, Croatia, Estonia, FYR of Macedonia, Latvia and Poland) with relatively low-developed systems of implementing social inclusion, as well as with a low level of social integration and sport of PwD, we want to develop effective and modern methods of undertaking action in field of disability and sport of PwD, and raising awareness in the field of disability and the positive role of sport.

The most innovative nature of the project lies in the fact that we use modern marketing solutions. Sport marketing will be a base of collaborative partnerships of NGOs working dynamically in different areas of sport and disability.

„OSMOSIS – Harnessing the Power of Sports Marketing as an Innovative Approach to Increase Social Inclusion and Equal Opportunities for People with Disabilities”. Osmosis is the process in which there is movement of area of a high concentration substance to an area of lower concentration. The project’s idea is a reminiscent of the process of OSMOSIS, but with regard to the mutual interpenetration of the sport of people with disabilities (PwD) and able-bodied. The result will be an increase of social inclusion and equal opportunities for PwD.By creating and developing a transnational network of 6 NGOs from: Bulgaria, Croatia, Estonia, FYR of Macedonia, Latvia , Poland – countries with relatively low-developed systems of implementing social inclusion, as well as with a low level of social integration and sport of PwD, we want to develop effective and modern methods of undertaking action in field of disability and sport of PwD, and raising awareness of the positive role of sport.The most innovative feature of the project is the use of modern marketing solutions. Sport marketing will be a base of collaborative partnerships of NGOs working dynamically in different areas of sport and disability. Marketing, together with methods and experiences in social inclusion, activation of PwD and increasing of qualifications of people working with PwD, will enable to achieve the project’s goals. As intellectual outputs the Marketing Tool Package (MTP) will be created – a package of standard tools based on marketing know-how, ready for quick adaptation and implementation by each Partner. The greatest value of the project is free access to MTP, for all potential recipients in Europe . Neither the Partners nor other organizations would be able to finance and construct MTP on their own.Employed methods:- multiplier sport events: adapted sport with active participation PwD and able-bodied – educational activities/seminars – training workshops – Interactive Communication Platform

https://www.facebook.com/erasmusBoccia/